Article d’opinió de Sandra Priego, responsable de l’àrea laboral de Cs Terrassa.

En el passat ple es va debatre la pròrroga del servei d’autobusos de Terrassa. Era l’última pròrroga (de moment) des que el model actual va arribar a la seva fi en 2013. ERC i els Comuns de TeC van votar en contra en un exercici de cinisme de cara a la galeria. El servei se seguirà prestant, ja que és un servei essencial que, afortunadament, ha quedat al marge de populismes estèrils.

El nou servei d’autobusos deixarà de ser prestat per una empresa mixta, és a dir, per una empresa de titularitat privada i pública, i funcionarà mitjançant un sistema de plena externalització, amb la lògica transferència del risc operacional a una empresa privada. En aquest punt és important fer èmfasi en una qüestió sorprenent, i és que, per optar per aquest model, s’ha dut a terme un estudi per professionals independents en el qual es valoraven els diferents models de gestió, i en el mateix s’ha determinat que el millor model és el de la plena externalització. Pel que resulta estrany que quan s’avalua una situació de possible externalització es determini que els models de col·laboració pública-privada mitjançant externalització són els més viables, amb una millora de l’economia del municipi que permetrà destinar recursos a serveis de primera necessitat i, no obstant això, s’hagi optat per un sistema d’explotació pública en la gestió de l’aigua.

El fet de passar d’un model de concessió mixt a un model de gestió privada no farà desaparèixer la naturalesa de servei públic, amb tarifes públiques per als usuaris d’aquest, sinó que, la diferència radicarà que la inversió de la infraestructura necessària serà assumida íntegrament per l’empresa privada i no computarà en l’economia municipal a l’efecte que pugui ser considerada com a deute. Segons es pot desprendre de l’informe de l’AMTU que ha utilitzat l’ajuntament per avaluar els models de gestió.

Després de tot el ressenyat és d’especial importància que, havent-se optat pel model adequat, i tornant a indicar que l’estudi independent ha avalat la forma de gestió privada del servei de titularitat pública, serà necessari que en la redacció del plec s’incloguin clàusules que salvaguardin els drets laborals dels treballadors i treballadores, establint-se la subrogació obligatòria del personal amb tots els seus drets i obligacions inalterats, assegurant-se mitjançant auditories públiques que la rendibilitat de l’empresa adjudicatària del servei és suficient i adequada per prestar el servei, incloent-hi clàusules de rescissió anticipada per l’incompliment de les obligacions adquirides, etc.

Com a conclusió final indicar que, el model triat és adequat i necessari, però abans de res serà imprescindible que es gestioni de forma correcta, tant en la seva fase prèvia com en el seu desenvolupament, fent que flueixin les sinergies positives que deuen existir en el marc d’unes relacions públic-privades que afecten positivament a l’interès general. Res a veure amb la decisió adoptada en la gestió de l’aigua, que ha estat al meu entendre el resultat d’una decisió política conjuntural que no va a favor de l’interès general en el cas de Terrassa, entenent-se per interès general la destinació dels diners públics a aspectes de primera necessitat que no comprometin l’economia de tota la corporació municipal.

Sandra Priego

Responsable de l’àrea laboral del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) en l’Ajuntament de Terrassa